Εκλογές στην τοπική Νέα Δημοκρατία

Ημερομηνία

Τη βασική Εγκύκλιο  για την εκλογή των Συνέδρων 2021 μας απέστειλε ο πρόεδρος Της ΔΕΕΠ ΝΔ Τρικάλων κ. Κων/νος  Τρέλλης.  Επιλέξαμε τα παρακάτω ενδιαφέροντα:

 

-Η εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα στις 24 Οκτωβρίου 2021, ταυτόχρονα, με τον ίδιο τρόπο, και στους ίδιους χώρους διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των Προέδρων των Δ.Ε.Ε.Π. και των ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών των Δ.Ε.Ε.Π. και των ΔΗΜ.Τ.Ε.

Κωλύματα εκλογιμότητας

  1. Κατά τις προσεχείς εσωκομματικές εκλογές κώλυμα εκλογιμότητας για το αξίωμα του Συνέδρου, έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: 1.1. τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας,

1.2. οι αποσπασμένοι/ες και μετακλητοί υπάλληλοι πολιτικών γραφείων,

1.3. οι υπάλληλοι των κεντρικών γραφείων του Κόμματος,

1.4. οι αναπληρωτές Πρόεδροι των ΕΦ.Ε.Ε.Π., οι Πρόεδροι και αναπληρωτές Πρόεδροι των ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των ΕΦ.Ε.Ε.Π. και των ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., που ασκούν τα καθήκοντά τους εντός της Εκλογικής Περιφέρειας στην οποία είναι εγγεγραμμένοι.

1.5. πρόσωπα στα οποία έχει επιβληθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας οιαδήποτε ποινή, η οποία βρίσκεται σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας.

 

Σταυροί προτίμησης

 

  1. Για την εκλογή των συνέδρων ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών προτίμησης που μπορεί να θέσει ο ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο καθορίζεται κατά περίπτωση, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που είναι συνημμένο στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής.

 

  1. Για την διευκόλυνση των ψηφοφόρων, στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφεται ευκρινώς, αριθμητικά και ολογράφως, ο μέγιστος αριθμός των επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης, όπως φαίνεται στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ψηφοδελτίων που επισυνάπτεται στο τέλος της Εγκυκλίου αυτής. Οι αρμόδιες ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και ΕΦ.Ε.Ε.Π. οφείλουν να δείξουν ιδιαίτερη επιμέλεια για την πιστή τήρηση της παρούσας διάταξης.

 

 

Με επιφύλαξη του άρθρου 21 της με αριθμ. πρωτ. 322/16-09-2021 Εγκυκλίου του Γραμματέα Οργανωτικού, η ψηφοφορία αρχίζει την 10:00 ώρα της Κυριακής, 24 Οκτωβρίου 2021.

Η ψηφοφορία περατώνεται την 19.00 ώρα της Κυριακής, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 5 και στο άρθρο 21 με αριθμ. πρωτ. 322/16-09-2021 Εγκυκλίου του Γραμματέα Οργανωτικού.

 

 

Περισσότερα
Άρθρα